Tranegårdskolens ordensregler

- en skole der virker

Klasselæreren gennemgår ordensreglerne med klassen ved skoleårets start og efter juleferien, li-gesom de tilsvarende behandles i elevrådet. Ordensreglerne bliver justeret efter behov.

Skolens overordnede regler og normer for opførsel/samvær

 - På Tranegårdskolen har vi et fælles ansvar for at skolen er et godt sted at være og lære for alle - børn og voksne

 - På Tranegårdskolen respekterer vi det enkelte menneske.

 - På Tranegårdskolen hjælper vi den enkelte og hinanden i hverdagen. Vi går ikke forbi én, der har brug for hjælp.

 - På Tranegårdskolen forventer vi af alle, at vi taler pænt, respekterer fælles regler og hjæl-per hinanden med at huske disse.

 - På Tranegårdskolen passer vi på hinanden, fælles ting og hinandens ting.

 

Tranegårds 10 Bud

Det er ikke muligt at beskrive alt, hvad man må og ikke må - derfor skal du først og fremmest bruge din sunde fornuft og medmenneskelighed!

Engagement

1. Alle forventes, at møde rettidigt og undervisningsparate til timerne, at være forberedte og have lavet skriftlige opgaver og at deltage aktivt i undervisningen. Undervisningsparat be-tyder, at du har dine ting med, har lavet lektier, har spist morgenmad og er udhvilet.

2. Der er tre typer fravær: Sygdom, lovligt fravær og ulovligt fravær. I det daglige registreres fravær i starten af hver lektion. Generelt forlader elever ikke undervisningen! I helt særlige tilfælde kan eleven anmode om tilladelse til at forlade undervisningen. Tilladelse til fravær: 1-2 dage ved at henvende sig til klasselæreren. Over 3 dage henvender man sig til skolele-deren. Skolelederen kan i ekstraordinære tilfælde bevilge fravær, men det skal være eks-traordinært. Ferie udenfor skolens ferier er ikke lovligt fravær.

Adfærd

Alle skal passe på hinanden, skolen og skolens inventar. Det betyder bl.a.

3. Du skal vise hensyn, hjælpe og være høflig. Det betyder, at du skal hilse, give plads, tale or-dentligt, tænke over hvad du siger og være imødekommende og venlig samt sørge for at dine kammerater trives og har det godt.

4. Vi skal tage konflikter og problemer op med det samme. Hvis du har brug for hjælp, så kontakter du en kammerat, en lærer eller skolens kontor. Hvis der er noget på skolen, du ikke er tilfreds med, så tager du det op i klassen eller elevrådet.

5. Du skal rette dig efter de voksnes anvisninger, og det er ikke til diskussion!

6. Frikvarterer og mellemtimer

I skoletiden må eleverne kun opholde sig på skolens område.

Ingen elever må uden tilladelse forlade skolens område.

Alle elever fra 0.-9. klasse skal ud i frikvartererne.

0.-2. klasse er i Lillegård, hvor de store ikke har adgang. 3.-5. klasse er i GFO/Multigård, hvor de små ikke har adgang. 6.-9. klasser i Storegård

I tilfælde af dårligt vejr mv. kan lærerne eller skolens ledelse bevilge indeordning.

Elever i 7. klasse kan med hjemmets skriftlige tilladelse forlade skolens område i frikvarte-rer og mellemtimer.

8. og 9. klasse må forlade skolens område i frikvarterer og mellemtimer.

Udgangstilladelsen kan inddrages.

Om vinteren må der kun foregå sneboldkastning på de anviste områder efter de af ledelsen fastlagte regler.

Skateboards, rulleskøjter og bolde må benyttes efter skolens anvisning.

7. Mobiltelefoner

I 0. til 5. klasse er der ingen har deres mobiltelefoner i brug i løbet af en skoledag – hverken i undervisningen eller i GFO- med mindre det er aftalt med lærer /pædagog og har et fag-ligt formål.

Alle vigtige informationer om eget barn til skolens personale sker via Intra eller Tabulex (GFO). Vores pædagogiske tanke med denne regel er, at vi ønsker mere nærvær og dialog med og mellem eleverne i hverdagen. Ved akut behov for kontakt til eget barn, kan skolens kontor kontaktes.

I 6. til 9. klasse, er der ophængt et aflåseligt skab i hver klasse. Mobilen afleveres om mor-genen og bruges kun i undervisnings øjemed efter aftale med lærerne.

Hvis du overtræder reglerne for mobiltelefoner, kan læreren inddrage din telefon og afle-vere den på kontoret. Første gang du overtræder reglerne, kan du hente telefonen, når Tranegårdskolen

skoledagen er færdig. Hvis du overtræder reglerne flere gange, skal dine forældre hente te-lefonen.

8. Vedligeholdelse

Alle har et fælles ansvar for at skolen fremstår pænt, rent og ordentligt.

Dvs. at alle rydder op, lægger papir og andet affald i skraldespanden, passer på bygninger, inventar og materiel, bruger toiletterne med omtanke og lader være med at tegne på væg-ge, møbler og toiletter.

Når klassen har haft sidste time i lokalet, sætter hver elev sin stol op og fjerner eventuelt affald på gulvet under og omkring egen stol. Duksen sørger for, at der ser pænt og ryddeligt ud: Tavlen tørres af, der ryddes op, gulvet fejes, skraldespanden tømmes, vinduerne luk-kes, lyset slukkes og døren låses. Duksen/ læreren er de sidste, der forlader lokalet.

9. Brug af skolen

Du er selv personlig ansvarlig og hjemmet erstatningspligtig for dit brug af skolen (inventar og bygninger også vinduesruder) og skolens materiel, hvilket bl.a. betyder, at du skal passe på de ting, du låner af skolen. I tilfælde af skader på skolen eller skolens udstyr eller mang-lende afleveringer vil skolen gøre erstatningskrav gældende.

Skolens bøger skal bindes ind senest den 1. september og behandles ordentligt – hver læ-rer følger op.

10. Skolen generelt

Der må ikke ryges på skolens område eller nærområde.

Du har selv ansvaret for de ting, som du medbringer i skolen – også din mobil, cykel, elek-tronisk legetøj, penge, værdigenstande osv. – skolen har ingen erstatningspligt.

Penge, smykker, elektroniske spil, legetøj, mobiltelefoner, cykler mv. medbringes på eget ansvar.

Cyklen parkerer du i cykelstativerne.

Opslag er kun tilladt på opslagstavlerne.

På skolevejen skal skolepatruljernes anvisninger følges.

Det er obligatorisk for alle på skolen at deltage i skolens fælles arrangementer sfx morgen-samling. Klassen følges samlet af læreren til morgensamling, så de står klar 9.25. Læreren står med sin klasse.

Det er ikke tilladt at drikke kaffe eller te i klasserne, hvis det er meget varmt kan det tilla-des at drikke vand.

Farlige eller forstyrrende genstande af enhver art må ikke medbringes.

Alle elever skal benytte cykelhjelm i forbindelse med cykelture arrangeret af skolen.

 

Sanktioner

Eleverne skal følge skolens ordensregler, såvel de generelle som de, der gælder for specielle om-råder og specielle arrangementer. Hvis ordensreglerne overtrædes kan skolelederen indkalde til samtaler og give advarsler, og skolelederen kan beslutte midlertidig udelukkelse fra enkelte fag el-ler fra undervisningen som helhed. Hvis en elev groft overtræder skolens ordensregler, kan skole-lederen som pædagogisk ansvarlig leder hjemsende en elev fra skolen.

De nævnte sanktioner gælder alle skolens elever.

Det er vigtigt, at skole og hjem arbejder sammen om at få det bedste ud af vores ordensregler.

 

Se i øvrigt nedenstående for "Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen"

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

I medfør af § 52, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Skolens leder oplyser ved hvert skoleårs begyndelse eleverne og forældrene om skolens ordensregler og værdiregel-sæt.

§ 2. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, skal årsagen hertil søges afklaret gennem samtaler med eleven og forældrene med henblik på at bibringe forståelse for nødvendig-heden af at overholde ordensreglerne m.v.

§ 3. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, kan skolens leder, jf. § 4, iværksætte foranstaltninger over for eleven.

Stk. 2. Foranstaltninger kan anvendes i anledning af

elevens benyttelse af skolens tilbud, herunder skolefritidsordninger og undervisning i fritiden, eller

anden elevadfærd, der, selvom den er udvist uden for skolen, har haft en direkte indflydelse på god orden i skolen.

Stk. 3. §§ 5-10 fastsætter de øvre rammer for iværksættelse af foranstaltninger.

§ 4. Enhver beslutning om iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden træffes på baggrund af en samlet vur-dering af de konkrete omstændigheder. Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til elevens forseelse og skal bl.a. vurderes i forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler m.v., og om forseelsen er begået forsætligt eller uagtsomt m.v.

§ 5. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.

§ 6. Herudover kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse:

1) Eftersidning i op til 1 time, jf. § 7, stk. 1.

2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge, jf. § 7, stk. 2.

3) Overflytning til en parallelklasse på samme afdeling ved samme skole, jf. § 7, stk. 3.

4) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden afdeling ved samme skole, jf. § 7, stk. 4.

5) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i kommunen, jf. § 7, stk. 5-7.

6) Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin, jf. § 8.

§ 7. Eftersidning i medfør af § 6, nr. 1, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under for-nødent tilsyn. Eftersidning må ikke hindre eller væsentligt forsinke en elevs hjemtransport.

Stk. 2. Udelukkelse fra undervisning i medfør af § 6, nr. 2, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Udelukkelse kan kun finde sted én gang inden for samme skoleår. I særli-ge tilfælde kan udelukkelse dog finde sted to gange inden for samme skoleår.

Stk. 3. Overflytning til en parallelklase på samme afdeling ved samme skole i medfør af § 6, nr. 3, er betinget af forudgåen-de meddelelse til forældrene.

Stk. 4. Skolens leder kan iværksætte overflytning til en anden afdeling ved samme skole i medfør af § 6, nr. 4, hvis eleven og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder iværk-sætte overflytningen uden elevens eller forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.

Stk. 5. Skolens leder kan iværksætte overflytning til en anden skole i kommunen i medfør af § 6, nr. 5, hvis eleven og den-nes forældre kan tilslutte sig overflytningen. Overflytning til en anden skole forudsætter desuden tilslutning fra lederen ved den nye skole.

Stk. 6. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder med tilslutning fra lederen ved den nye skole iværksætte overflytningen uden elevens og forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have meddelelse om beslutnin-gen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.

Stk. 7. Hvis overflytning ikke kan gennemføres efter stk. 5 og 6, fordi skolelederen ved den nye skole ikke har tilsluttet sig overflytningen, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt overflytning skal finde sted, og i bekræftende fald til hvil-ken skole overflytning skal ske. Beslutning træffes på grundlag af indstilling fra de involverede skoleledere og efter samråd med eleven og forældrene.

Stk. 8. For en elev, som overflyttes efter stk. 5, 6 eller 7, kan det besluttes, at forældrene i op til et år er frataget retten til at vælge en anden skole i kommunen efter reglerne om mere frit skolevalg, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 2 og 3.

§ 8. Udskrivning af folkeskolen af en elev på 10. klassetrin i medfør af § 6, nr. 6, besluttes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolens leder eller af skolens leder, hvis denne er bemyndiget hertil. Beslutningen træffes efter samråd med ele-ven og forældrene.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages, når en elev i medfør af § 6, nr. 6, udskrives af folkeskolen, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv.

§ 9. Skolens leder kan tilbageholde private genstande i tilfælde, hvor en elev overtræder skolens ordensregler for medbrin-gelse og anvendelse af sådanne genstande i skoletiden eller ved brug af skolens tilbud i øvrigt. Skolens leder bestemmer, hvor-når genstanden kan afhentes.

Stk. 2. Opretholdelse af tilbageholdelsen af inddragne private genstande ud over skoletiden kan alene ske, når dette har hjemmel i de ordensregler, skolebestyrelsen har fastsat. Det er endvidere en betingelse, at tilbageholdelsen er praktisk og pæ-dagogisk begrundet, og at disse grunde er tungtvejende.

§ 10. En elev, over for hvem der anvendes magt for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre eller ødelæg-ger eller beskadiger ting, jf. stk. 3, kan af det undervisende personale omgående udelukkes fra klassen. Udelukkelsen er betin-get af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn.

Stk. 2. Skolens leder skal ved udelukkelse af en elev fra klassen efter stk. 1 omgående underrettes af vedkommende under-viser, hvorefter lederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger.

Stk. 3. I øvrigt gælder lovgivningens almindelige regler om nødværge, nødret og lovlig retshåndhævelse, jf. straffeloven og retsplejeloven. Legemlig afstraffelse og nedværdigende behandling er ikke tilladt. For at afværge, at en elev øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i fornødent omfang.

§ 11. I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes sociale eller emotionelle omstændigheder, skal skolens leder inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for speci-alundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder.

Stk. 2. Henvendelse til de sociale myndigheder om forhold, der er nævnt i stk. 1, og som ligger uden for reglerne om under-retningspligt i henhold til lov om social service, må normalt ikke ske, før skolens leder forgæves har opfordret forældrene til selv at rette henvendelse hertil. Forældrene skal i alle tilfælde underrettes om en sådan henvendelse til de sociale myndigheder.

§ 12. For elever, der ikke er undergivet forældremyndighed, skal forældrene ikke inddrages i medfør af § 1, § 2, § 7, stk. 1-5 og 7, § 8, stk. 1, og § 11, stk. 2.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 320 af 26. marts 2010 om fremme af god orden i folkeskolen ophæves.

Undervisningsministeriet, den 23. juni 2014

Christine Antorini

/ Ole Hvilsom Larsen